Lukijalle

Työsuojelun valvonta
17.2.2016
Toimitus

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa säädetään menettelystä työ­suojeluviranomaisen valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista sekä työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla. Laki uudistaa ja ajanmukaistaa vuonna 1973 työsuojelun valvonnasta annetun lain vastaamaan työsuojelun muuttuneita tarpeita ja oikeusturvan vaatimuksia. Valvontamenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan sekä työnantajien valvontaan että muiden työsuojeluviranomaisten valvottavina olevien tahojen valvontaan. Yhteistoimintasäännökset koskevat vain työnantajain ja työntekijöiden yhteistoimintaa työpaikoilla. Yleiseltä sisällöltään säännökset vastaavat aikaisemmin voimassa ollutta lakia.

Lain tavoitteena on tehostaa työsuojelun viranomaisvalvontaa ja vahvistaa työntekijöiden osallistumista työsuojeluasioiden käsittelyyn. Näillä toimenpiteillä pyritään työolojen parantamiseen ja työntekijöiden entistä parempaan suojelemiseen työstä aiheutuvilta fyysisiltä ja psyykkisiltä kuormitustekijöiltä.

Kirja on yleisesitys ja käsikirja kaikille työsuojelutoimintaan osallistuville. Kirjassa kuvataan aluksi yleisesti työsuojelutoimenpiteiden merkitystä ja tavoitteita, työsuojeluhallintoa ja muita työsuojeluun liittyviä organisaatioita sekä työpaikan työsuojelutoimintaa. Olennaisen sisällön muodostaa lain pykäläkohtainen kommentointi. Kirjan liitteenä on uusi laki ja luettelo työsuojeluviranomaisten valvomasta lainsäädännöstä. Työsuojeluviranomaisten valvontaan kuuluu noin 20 lain ja sadan alemmanasteisen säädöksen valvonta kokonaan tai osittain. Viranomaisten valvontakenttä muodostaa myös työsuojelun yhteistoiminnan keskeisen kohteen.

Kirjan tulkinnat ja soveltamisohjeet perustuvat olennaisesti uuden työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain esitöihin, ennen muuta kolmikantaisen valvontalakitoimikunnan mietintöön ja hallituksen esitykseen. Säädösesitykset olivat yksimieliset. Tulkinnat ja suositukset perustuvat osaltaan myös aikaisemmin voimassa olleen valvontalain vakiintuneeseen valvontakäytäntöön ja soveltamisohjeisiin.

Kirjan pohjatekstin on kirjoittanut toimituskunnan puheenjohtaja varatuomari Antti Posio. Kirjan sisältö on täydennetty ja hyväksytty toimituskunnassa, johon Posion lisäksi kuuluivat varatuomari Vesa Ullakonoja, filosofian maisteri, rakennusinsinööri Marko Kilpeläinen ja varatuomari Carl-Henrik Lemström. Tekijät ovat olleet keskeisesti mukana lain valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Työsuojelun valvontalakitoimikunnan puheenjohtaja Leo Suomaa on antanut arvokkaita kommentteja.

Toimituskunta

Teoksesta on laadittu korjattu ja uudistettu painos. Siinä on selostettu voimaan tullutta lainsäädäntöä. Uusi oikeus- ja valvontakäytäntö on antanut myös aiheen täydennyksiin ja tarkistuksiin. Tarkistetun ja korjatun painoksen päivityksen ovat tehneet toimituskuntana varatuomarit Antti Posio, Antti Janas, Jarno Virtanen, Jouni Kallioluoma ja Vesa Ullakonoja. Posio, Janas ja Virtanen osallistuvat työsuojelun säädösvalmisteluun ja valvonnan ohjaukseen sosiaali- ja terveysministeriössä. Kallioluoma ja Ullakonoja soveltavat säädöksiä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella.

Tampereella toukokuussa 2013

Toimituskunnan puheenjohtaja Antti Posio

Teoksen 13., korjattu painos on saatettu ajan tasalle. Päivityksestä vastaavat Antti Janas, Jarno Virtanen, Jouni Kallioluoma ja Vesa Ullakonoja.

Tampereella joulukuussa 2015

Toimituskunnan puheenjohtaja Antti Janas

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja