Koulun terveyskirjastoOpettajalle ja opiskeluhuollolleTurvallinen koulupäiväTurvallisuuden perusteet näkyviksi koulupäivän aikana

Turvallisuuden perusteet näkyviksi koulupäivän aikana

Turvallinen koulupäivä
31.5.2013
Virve Mertanen

Noin 10 prosenttia suomalaisista on koululaisia, joiden turvallisuudesta aikuiset pitävät huolta koulupäivän aikana. Aikuiset myös opettavat heitä, jotta nuoret voisivat itse alkaa huolehtia omasta turvallisuudestaan. Turvallisuutta edistävien tietojen ja taitojen oppiminen suojaa nuorta työelämän alkuvaiheessa ja läpi koko elämän.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämäärä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Turvallinen koulupäivä käsittelee kaikkia näitä aiheita niin, että se soveltuu ensisijaisesti yläkouluun, mutta myös lukioon ja keskiasteelle.

Kirja on opettajille tarkoitettu perusaineisto, jonka luettuaan opettaja tietää, mistä koulun työturvallisuus syntyy. Kirjan tiedon turvin opettaja voi opetuksen ohessa neuvoa nuorille työturvallisuutta edistäviä käytäntöjä. Kirjan tehtävät tukevat sekä turvallisuusopetusta että työyhteisön kehittämistä koulun henkilökunnan näkökulmasta.

Oppilaan oikeus osallisuuteen on kirjattu sopimuksiin ja lakeihin, ja osallistuva kansalaisuus kuuluu perusopetuksen sisältöalueisiin. Miksi siis oppilaat eivät voisi olla kykyjensä mukaan työsuojelutyössä, onhan yhdessä tekeminen oiva tapa oppia. Siksi teos yllyttää ajattelemaan, että koulu on myös oppilaan työpaikka ja että tekemällä oppii. Koulu voi parhaimmillaan toimia esimerkkinä työpaikasta, jossa edistetään työturvallisuutta ja -terveyttä.

Turvallisuuteen myönteisesti suhtautuva asenne on olennaista. Kirjassa on työturvallisuuslain hengen mukaisesti tietoa työturvallisuuskulttuurista, jolla tarkoitetaan turvallisuutta edistäviä ajattelu- ja työskentelytapoja. Kirja tukee myös työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävien arvojen opettamista. Tällöin korostetaan vastuun kantamista itsestä ja muista. Jokainen kouluympäristössä työskentelevä ja opiskeleva voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa kiinnittämällä huomiota riskeihin ja muuttamalla omaa asennoitumistaan turvallisuutta ja terveyttä edistäväksi.

Kirjaa voi käyttää kuka tahansa opettaja eikä sen käyttö edellytä opettajalta työsuojelukoulutusta, sillä aineisto on yleistajuinen ja käytännönläheinen. Aineisto soveltuu hyvin opinto-ohjaajalle ja luokanvalvojalle TET-jaksoihin ohjaamisessa. Kirjasta löytyy materiaalia teknisen työn ja käsityön työturvallisuusopetukseen. Myös muissa oppiaineissa, esimerkiksi terveystiedossa, kotitaloudessa, liikunnassa, käsityössä, fysiikassa, kemiassa ja yhteiskuntaopissa, käsitellään turvallisuuteen liittyviä asioita. Turvallisuus voi olla oppitunnin varsinaisena aiheena, mutta sitä voi opettaa myös tarjoamalla oppilaille turvallisuutta edistävän käyttäytymismallin.

Kiitos

Tämän kirjan syntyyn ovat vaikuttaneet huoli nuorten työturvallisuustaidoista ja niiden opetuksesta. Tietoa työturvallisuudesta on toki paljonkin, mutta se on hajallaan ja yleensä suunnattu muualle kuin kouluun. Koska työturvallisuustaidot eivät kuulu opettajankoulutukseen, kokonaiskuvan välittämiseksi oppilaille opettajan on täytynyt nähdä paljon vaivaa.

Kirja on kirjoitettu Työterveyslaitoksella ja sen tiedot perustuvat pääasiassa Työterveyslaitoksen julkaisuihin ja kirjallisuuteen, joka on mainittu lukujen lopussa. Ilman koulutyön asiantuntijoiden kommentteja en olisi uskaltanut kirjaani julkaista. Kiitos Eeva Topparille ja Kaarlo Kontrolle, jotka ovat lukeneet tekstin kokeneen opettajan ja Helsingin kaupungin Opetusviraston työsuojeluvaltuutetun silmin. Myös opettaja Vappu Laine on hankkeen alkaessa antanut kirjoitustyötä edistäviä kommentteja, kiitos niistä. Työsuojeluun liittyvien asioiden tarkistamisesta kiitos Markku Aaltoselle ja Simo Salmiselle, jotka ovat tehneet vuosikymmenien ajan työturvallisuutta edistävää tutkimustyötä Työterveyslaitoksella. Kiitos tapaturmiin liittyvistä arvokkaista kommenteista myös Jaana Markkulalle, joka työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Suvi Aaltonen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta on tarkistanut koulun pihan turvallisuutta käsittelevät kohdat, mistä lämmin kiitos hänelle. Kustannustoimittaja Sointu Högströmille kiitos hänen tekstin sujuvuuden eteen tekemästään työstä.

Helsingissä 31.5.2013

Virve Mertanen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet – Turvallisuus ja liikenne

Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen.

Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi
 • edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti
 • toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti
 • toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä
 • vaikuttamaan liikenneympäristöön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen
 • tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja.

Keskeiset sisällöt

 • onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä
 • turvallisuus ja ympäristöturvallisuus
 • terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja
 • väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa
 • keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt
 • muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet
 • lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen
 • turvallisuutta edistävät palvelut
 • kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja