Koulun terveyskirjaston opetuspaketit: mielen hyvinvointi

Opetuspaketti – Mielen hyvinvointi
2.3.2015
Pirjo Orkovaara

Mielen hyvinvointi

Terveystiedon opetussuunnitelman kohdat vuosiluokilla 7–9 POPS 2014, joihin tämän aiheen tavoitteet ja keskeiset sisällöt perustuvat

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti.

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

T6 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia ymmärtää ja käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T8 Ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja ja rohkaista pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista

T12 ohjata oppilasta luomaan perustaa omalle opiskelu-, toiminta- ja työkyvylleen ja sen ylläpitämiselle ja rohkaista oppilasta soveltamaan ja hyödyntämään terveysosaamistaan

Sisältöalueet

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn.

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri:

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa.

Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Luokka-aste suositus:

7–9

Aktivoivia kysymyksiä oppilaille:

Alla olevia kysymyksiä voi hyödyntää monella tapaa.

 1. Ilmiö / pienoistutkimus
  1. Kysymyksiä voidaan lähteä selvittämään ilmiönä tai pienen tutkimuksen tapaan, jolloin oppilaat etsivät tietoja koulun terveyskirjastosta teeman tai hakutoiminnan kautta. Kysymyksiin liittyy myös vinkkilinkkejä, joita voi antaa niille oppilaille, joiden tiedonhankinta ei etene tavoitteen mukaisesti.
 2. Portfolio / parityö
  1. Kysymykset voi myös jakaa oppilaille portfolioaiheiksi, jolloin on tarkoitus kerätä erilaista materiaalia esim. sähköiseen materiaalisalkkuun. Koulun terveyskirjasto on tällöin faktatiedon lähde yhdessä oppikirjan kanssa. Materiaalin monipuolisuutta kannattaa korostaa ja kannustaa oppilaita tiedon ja materiaalin hakuun myös omasta yhteisöstään. Yhtenä osana portfoliota voi olla myös tiedon jakaminen omalle ryhmälle paperi tai digitaalisessa muodossa
 3. Pieni tutkimustehtävä: Onnentaidot
  1. Tähän aiheeseen liittyy arvopohdintaa. Pyydä oppilaita tekemään pieni kyselytutkimus onnentaitojen tärkeysjärjestyksestä.
  2. Ajatuksella merkitse oheisesta listasta kolme sinulle tärkeintä asiaa.
 4. Huoltajia osallistava tehtävä
  1. Pyydä huoltajaasi ja/tai isovanhempaasi kertomaan kuinka he huolehtivat nuorena aikuisena omasta mielen hyvinvoinnistaan.
   1. Linkkaa ja vinkkaa huoltajallesi, jokin omasta mielestäsi mielenkiintoinen Koulun terveyskirjaston sivu ja pyydä häntä kertomaan omia ajatuksiaan aiheesta.
  2. Piirrä yksinkertainen sukupuu, johon kirjoitat isovanhempiesi nimet. Mieti ja kirjoita ylös ketkä osasivat mitäkin onnentaitoja. Missä kohtaa sukupuutasi näet mielen hyvinvointia tukevia tekijöitä?
 5. Oppilaan tietojen arviointi
  1. Kysymyksiä voidaan hyödyntää myös kokeen tai suullisessa tietojen testauksessa. Ne sopivat myös ryhmäkokeen aiheiksi.
7–8 vuosiluokka8–9 vuosiluokka
Kerro kuinka perhe voi vaikuttaa siihen, minkälainen mieliala nuorella on.Mitä mielen hyvinvointi tarkoittaa?
Selitä miten ja miksi ystävyys vaikuttaa myönteisesti mielen hyvinvointiin?Millä tavalla mielen hyvinvointi tai mielenterveys rakentuvat?
Mitä tarkoittaa kun sanotaan, että ilman unta ei ole elämäniloa?Mitkä asiat koulussa lisäävät mielen hyvinvointia?
Mitä tarkoittavat sanat minäkuva ja itsetunto?Minkälaiset liikuntamuodot lisäävät mielen hyvinvointia?
Voiko itsetuntoa vahvistaa? Kerro kuinka.Vertaile mielen hyvinvointia ja mielen pahoinvointia toisiinsa?
Miten terveellinen ruoka tukee tunteiden säätelyä?Minkälaiset tekijät heikentävät mielen hyvinvointia?
Miksi mielen hyvinvointi on voimavara?Minkälaiset ympäristöasiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin?
Minkälaiset asiat voivat olla hyvinvoivan mielen vahvistajia?Miksi tunne- ja vuorovaikutustaitoja kannattaa opetella?
Mitä psyykkinen terveys tai mielenterveys tarkoittaa?Ota kantaa väitteeseen yksinolo auttaa oppimaan kuka minä oikeasti olen.
Kuinka itsestään voi oppia uusia hyviä asioita?Kuinka nuoren psyykkinen terveys eroaa lapsuuden psyykkisestä terveydestä?
Millä keinoin voi varmistaa, että digimaailma lisää mielen hyvinvointia ja vähentää mielen pahoinvointia?Minkä onnentaidoista osaat parhaiten? Missä kaipaat lisää harjoittelua?

Videot

Mokasit, älä jää jumiin!

Nuorten arvot: lupausta ei petetä

Sun aivot ei varoita sua

Olenko joustava vai liian kriittinen

Mistä tunnistan hyvän kaverin?

Erilaisuus on menestystekijä

Päätä itse

Millainen on aito minä

Ihminen on kuin sipuli

Mieti mitä nettiin lataat

Muu materiaali

Etsitkö luotettavaa tietoa terveydestä ja sairauksista?

Terveyskirjasto tuo luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon terveydestä sekä sairauksista jokaisen suomalaisen ulottuville. Terveyskirjastossa on yli 10 000 asiantuntijoiden laatimaa artikkelia.

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Voimme käyttää evästeitä myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Jatkamalla sivustollemme hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja